Terms & Conditions

Algemeen

De diensten waar men zich via een mobiele applicatie (“App”) en webinterfaces (samen de “Diensten” genoemd) toegang toe kan verschaffen worden aan de gebruiker verleend door

DAB PUMPS SPA

Via Marco Polo n.14 – 35035 Mestrino (PD) – ITALIË

Ingeschreven in het Handelsregister van de Rechtbank te Padua onder nr. PD 03675230282

Economisch en Administratief Register: 328200 (PD)

BTW-nummer: IT 03675230282

www.dabpumps.com

www.tallaspumps.com

(“Dab”).

Het doel van de Diensten is om het Dab Smart System aan de gebruiker te verstrekken. De Diensten omvatten uitsluitend de functies die beschreven zijn in de informatie die in de App of op de websites van Dab wordt verstrekt. Op het gebruik van de Diensten kunnen nadere gebruiksvoorwaarden van Apple of andere leveranciers van mobiele apps van toepassing zijn.

Op de relatie tussen de gebruiker en Dab zijn uitsluitend deze gebruiks- en licentievoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing.

Het privacybeleid van Dab met betrekking tot de Diensten is vastgelegd in een apart document dat hier verkrijgbaar is en de gebruiker heeft in een aparte verklaring ingestemd met dit privacybeleid.

 1. Minimum vereisten

De gebruiker mag een verbinding tussen de Diensten en zijn eigen aan het Dab Smart System gerelateerde hardwareproducten maken alleen als hij de rechtmatige eigenaar is van dergelijke hardwareproducten.

Voor het gebruik van de Diensten is iOS 8.1 / Android 4.4 of latere versies vereist.

Om toegang te krijgen tot de Diensten stemt de gebruiker op het moment van registratie in met het aanmaken van een persoonlijk account. Het account is direct verbonden aan de speciale aan het Dab Smart System gerelateerde hardwareproducten en de eigenaar daarvan. Het account is alleen toegankelijk via een persoonlijk wachtwoord dat gekozen wordt door de gebruiker.

Voor elke verandering van eigendom van de aan het Dab Smart System gerelateerde hardwareproducten is het noodzakelijk dat de vorige eigenaar de verbinding tussen de Diensten en deze hardwareproducten onmiddellijk uitschakelt.

 1. Licentie

Op grond van deze Gebruiksvoorwaarden verleent DAB een niet-exclusieve, niet-toewijsbare en niet-overdraagbare licentie (de “Licentie”) aan de gebruiker voor het gebruik van de Diensten.

De Licentie wordt verleend voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. De gebruiker mag niet decompileren, reverse engineeren of proberen om de broncode af te leiden, wijzigen of van de Diensten en de inhoud daarvan afgeleide werken maken. Elke poging daartoe maakt inbreuk op de rechten van Dab. In geval van overtreding van deze clausule of andere niet-inachtneming van deze paragraaf 3 door de gebruiker, heeft Dab het recht om de Licentie en de gebruiksrechten op basis van deze Gebruiksvoorwaarden op uitzonderlijke wijze en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Tegen de gebruiker die deze overtreding kunnen ook strafrechtelijke en civiele schadeprocedures aangespannen worden.

Deze Licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd. De Licentie is geldig tot opzegging op grond van paragraaf 9 hieronder of tot eventuele verandering van eigendom van de aan het Dab Smart System gerelateerde hardwareproducten.

 1. Eigendomsrechten

De Diensten en alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Diensten zoals, met name, auteursrechten, handelsmerken en domeinnamen zijn van Dab. Dab behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Diensten. De gebruiker mag de juridische mededelingen niet verwijderen, wijzigen of afschermen.

Dab mag de afbeeldingen en de foto’s (bijv. van een opstellingsplan) die tijdens het gebruik van de Diensten door de gebruiker gemaakt zijn of door de gebruiker naar ons toegestuurd zijn zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vermelding van de auteur gebruiken, wissen of wijzigen.

De gebruiker blijft de enige eigenaar van al zijn directe persoonsgebonden gegevens, d.w.z. alle persoonsgegevens zoals naam of adres.

De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor geheimhouding van de gebruikerscredentials die aan hem verstrekt zijn of die hij gekozen heeft en gaat ermee akkoord Dab onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk niet-toegestaan gebruik van de Diensten of enige andere schending van de veiligheid.

 1. Gebruikskosten van de Diensten

Op grond van deze Gebruiksvoorwaarden wordt de basisversie van de Diensten, die vereist is voor het op afstand bedienen van de apart aangeschafte aan het Dab Smart System gerelateerde hardwareproducten (“Basisversie”), gratis aan de gebruiker verstrekt. Dab zal ook de updates van de Basisversie, zoals correcties van bugs, veiligheidspatches en verbeterde functies, gratis verstrekken.

Binnen de Diensten kan Dab ook extra functies tegen betaling aan de gebruiker aanbieden.

Om de extra Diensten te kunnen gebruiken kan aan de gebruiker gevraagd worden om tegen betaling van een vastgestelde prijs extra functies te kopen (“In-app aankopen”). De voorwaarden en kosten die van toepassing zijn op deze aankopen zullen bij aankoop medegedeeld worden. Dab zal duidelijk aangeven welke Diensten verkrijgbaar zijn als In-app aankopen en zal aan de gebruiker vragen om zijn betalingsgegevens vóór aankoop te verstrekken.

In-app aankopen kunnen verbruiksgoederen en niet-verbruiksgoederen zijn. Met “verbruiksgoederen” worden de functies bedoeld die gekocht moeten worden telkens als men deze wil gebruiken en die niet naar andere apparaten overgezet kunnen worden. Met “niet-verbruiksgoederen” worden de diensten bedoeld die één keer gedownload kunnen worden voor meervoudig gebruik en die naar andere apparaten overgezet kunnen worden.

Sommige extra Diensten kunnen ook beschikbaar gesteld worden op basis van een abonnement (“Abonnementen”). De licentieprijs die geldt voor abonnementen zal bij het afsluiten van het abonnement medegedeeld worden. Dab zal duidelijk aangeven welke Diensten op basis van een abonnement aangeboden worden en zal aan de gebruiker vragen om zijn betalingsgegevens vóór het afsluiten van het abonnement te verstrekken.

De abonnementen kunnen met of zonder stilzwijgende verlenging zijn.

 1. Kennisgeving m.b.t. Apple Inc.

Als de gebruiker de Diensten via een app store van Apple Inc. of een van haar partners of dochterondernemingen (gezamenlijk “Apple” genoemd) download, erkent hij dat deze Gebruiksvoorwaarden alleen van toepassing zijn op zijn overeenkomst met Dab en niet met Apple en dat Apple niet verantwoordelijk is voor de Diensten en de inhoud daarvan. Apple is op geen enkele wijze verplicht om met betrekking tot de Diensten zorg te dragen voor onderhoud of service. Indien de Diensten niet conform enigerlei van toepassing zijnde garantie zijn kan de gebruiker dit mededelen aan Apple, die zal zorg dragen voor teruggave van de aanschafprijs van de mobiele applicatie. In de maximaal door de van toepassing zijnde wet toegestane mate heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Diensten. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele klachten van de gebruiker of derden met betrekking tot de Diensten of het bezit en/of gebruik van de Diensten door de gebruiker met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld: (i) klachten te wijten aan de verantwoordelijkheid van de fabrikant; (ii) klachten te wijten aan non-conformiteit van de Diensten met de wettelijke vereisten of van toepassing zijnde normgevingen; en (iii) klachten op grond van de wetten ter bescherming van de consument en soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor onderzoek, verweer, vereffening en schikking van enige klachten van derden met betrekking tot een mogelijke schending van de intellectuele eigendomsrechten van genoemde derden, veroorzaakt naar aanleiding van de Diensten en/of door bezit of gebruik van de mobiele applicatie door de gebruiker. De gebruiker gaat ermee akkoord om alle van toepassing zijnde voorwaarden van derden tijdens het gebruik van de Diensten in acht te nemen. Apple en haar dochterondernemingen zijn derde begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden en, na aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, heeft Apple het recht (en met dien verstande dat zij dit recht aanvaardt) om in hoedanigheid van derde begunstigde hiervan de gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden in acht te laten nemen. De gebruiker verklaart en garandeert (i) dat hij zich niet in een land bevindt waar een door de regering van de Verenigde staten opgelegd embargo op rust of een land dat door de regering van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “land dat terroristische activiteiten steunt”; en (ii) en dat hij niet voorkomt op een lijst met door de regering van de Verenigde staten aan beperkingen onderworpen of verboden partijen of burgers met een speciale status.

 1. Aanprijzingen en reclame

Dab kan en de gebruiker geeft ons daar toestemming voor, via de Diensten producten of diensten aanprijzen waarvan wij denken dat deze de gebruiker kunnen interesseren op basis van het door hem gemaakte gebruik van de Diensten. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Dab deze reclame in de Diensten kan opnemen. De manier, de wijze en de omvang van de reclame in de Diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker gewijzigd worden.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het niet mogelijk is om software te ontwikkelen, waarbij het risico van een slechte werking onder alle gebruiksomstandigheden uitgesloten kan worden. De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de Diensten die gelden voor de meeste applicaties, zoals gegevensverlies, slechte werking of bugs.

8.1. Garantie

De volgende voorwaarden met betrekking tot de garantierechten zijn van toepassing op de diensten van Dab:

8.1.1. Basisversie

De Basisversie van de Diensten wordt gratis verstrekt “zoals het is” en zonder enigerlei garantie.

De gebruiker heeft geen enkel recht op garantie voor wat betreft materiële gebreken of formele gebreken met betrekking tot de kwaliteit of de prestaties van de Basisversie.

8.1.2. In-app aankopen

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat, zoals alle mobiele applicaties, de tegen betaling aangeboden Diensten niet volledig zonder bugs en gebreken kunnen zijn. In geval van gebreken aan de gekochte Diensten, waarvan de kwaliteit of de vorm niet overeenstemt met de beschrijving van de koopofferte, heeft Dab het recht, naar eigen goeddunken, om deze gebreken te verhelpen door de gebrekkige Diensten te vervangen of, naar eigen goeddunken, te herstellen. De gebruiker heeft recht op verlaging van de prijs of op ontbinding van de overeenkomst alleen in die gevallen waarin Dab er niet in is geslaagd om het gebrek te verhelpen.

8.1.3. Abonnementen

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat, zoals alle mobiele applicaties, de tegen betaling aangeboden Diensten niet volledig zonder bugs en gebreken kunnen zijn. In geval van gebreken van de Diensten waarvoor de gebruiker een abonnement afgesloten heeft, waarvan de kwaliteit of de vorm niet overeenstemt met de in de offerte van het abonnement vermelde beschrijving, heeft de gebruiker het recht om aan Dab te vragen om deze gebreken te verhelpen.

8.2. Aansprakelijkheid

De volgende voorwaarden op het gebied van aansprakelijkheid voor schade gelden uitsluitend voor de aansprakelijkheid van Dab voor schade op basis van contractuele of niet-contractuele klachten:

Dab is aansprakelijk voor opzettelijke of onopzettelijke schade aan leven, lichaam of gezondheid van een persoon, in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

Dab is bovendien aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk gedrag of grove schuld van Dab, haar vertegenwoordigers of agenten of voor schade op basis van een onopzettelijke overtreding van een “essentiële contractuele verplichting” in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op dit gebied. In deze gevallen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de omvang van te voorziene en typishe schade, tenzij Dab opzettelijk of met grove schuld gehandeld heeft of een van haar vertegenwoordigers of agenten opzettelijk gehandeld heeft. Met “essentiële contractuele verplichting” wordt in dit verband een verplichting bedoeld die contractueel gedetailleerd is omschreven, waarvan overtreding afbreuk zou doen aan het behalen van de contractuele doelstellingen als zodanig. Het begrip “essentiële contractuele verplichting” omschrijft derhalve een verplichting waarvan de nakoming essentieel is ten behoeve van de uitvoering zelf van het contract en op de nakoming waarvan de klant over het algemeen kan vertrouwen.

Dab is bovendien aansprakelijk op grond van de dwingende bepalingen van de Italiaanse wet inzake de aansprakelijkheid van de fabrikant.

Met betrekking tot alle andere aspecten is de aansprakelijkheid van Dab voor schade uitgesloten. Tenzij hierboven anders vermeld is Dab niet aansprakelijk voor schade die niet geleden is in verband met de Diensten zelf (bijvoorbeeld winstverlies of andere zuiver financiële verliezen van de klant), of schade voortvloeiend uit overtreding van incidentele verplichtingen gebaseerd op een contract of een wet, zoals bijvoorbeeld illegale informatie, assistentie of aanbevelingen of voor klachten die voortvloeien uit buitencontractuele aansprakelijkheid.

Voorzover de aansprakelijkheid van Dab uitgesloten of beperkt is, geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

 1. Beëindiging van de dienst

De gebruiker kan het contract op grond van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment ontbinden door zijn account uit de Diensten te verwijderen. In geval van verwijdering van zijn account zal de gebruiker geen enkele vergoeding ontvangen.

Dab behoudt zich het recht voor om het contract op basis van deze Gebruiksvoorwaarden wegens een gegronde reden zonder voorafgaande kennisgeving te ontbinden en op die manier het account van de gebruiker en zijn toegang tot de Diensten te beëindigen op basis van de wettelijke bepalingen, indien de gebruiker een ernstige overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden heeft begaan of indien er andere buitengewone omstandigheden van toepassing zijn.

 1. Updates en wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden

Dab blijft constant vernieuwen om de best mogelijke gebruikservaring aan haar gebruikers te bieden.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de vorm en de aard van de Basisversie van de Diensten die Dab gratis verstrekt zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kan worden. De wijzigingen aan de vorm en de aard van de Basisversies zullen van toepassing zijn op alle versies. Voorbeelden van wijzigingen aan de vorm en de aard van de Basisversie zijn correcties van bugs, veiligheidspatches, verbeteringen van functies en andere verbeteringen.

Voor wijzigingen en verbeteringen van de Diensten die tegen betaling geleverd worden zoals vermeld in paragraaf 5 is toestemming van de gebruiker vereist.

Dab kan ook binnen een vastgestelde tijd om toestemming voor wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan de gebruiker vragen. De gebruiker kan akkoord gaan met deze voorwaarden of zich hier binnen de aangegeven tijd tegen verzetten.

 1. Recht van opzegging

De gebruiker heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen op te zeggen zonder opgave van reden.

De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop het contract aangegaan is (installatie van de App of andere toegang tot de Diensten).

Om dit recht uit te oefenen moet de gebruiker zijn beslissing om dit contract op te zeggen aan ons mededelen (Dab Pumps Spa, via Marco Polo n. 14 – 35035 Mestrino (PD) – Italië; tel: +39 049 5125000; e-mail: marketing@dwtgroup.com) waarbij hij met het oog hierop ons een duidelijke verklaring moet toesturen (bijv., per post, fax of mail).

Om het recht van opzegging uit te oefenen is het voldoende om de opzegverklaring vóór afloop van de opzegtermijn te sturen.

11.1. Gevolgen van opzegging

Als de gebruiker dit contract opzegt zullen wij uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de opzegverklaring van de gebruiker van dit contract is ontvangen alle ontvangen betalingen met betrekking tot de Diensten, inclusief de kosten voor het leveren van de App aan hem teruggeven (met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met het feit dat er een andere leveringswijze is gekozen dan door ons aangeboden). Voor de teruggave zullen wij gebruik maken van dezelfde betalingsmethode als de gebruiker voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen; in ieder geval zullen er voor de teruggave geen kosten aan de gebruiker berekend worden.

 1. Toepasselijke wetgeving

Deze Voorwaarden en elk gebruik van de Diensten worden geregeld en geïnterpreteerd op basis van de wet van de Italiaanse Republiek, behoudens eventuele bepalingen aangaande tegenstrijdige wetten en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 (CISG).

De Diensten worden gecontroleerd, beheerd en administratief verwerkt in Italië door Dab vanuit haar vestiging in Italië. Als de gebruiker zich buiten Italië toegang verschaft tot de Diensten is hij verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetten.

 1. Contactgegevens

Voor vragen over de Diensten wordt verzocht contact op te nemen met: marketing@dwtgroup.com.

Datum van de laatste wijziging: 2 maart 2017